کافی بیت

اطلاعات تماس:


آدرس اینستاگرام:   _.ardbit._


شماره تماس:   09197029173


کد ارائه دهنده : ard012120در صورت ارائه محتوا در ماه حداکثر 20 عکس
قیمت : 20 هزار تومان

15 هزار تومان + 13 اردبایت
در صورت ارائه محتوا در ماه حداکثر 40 عکس
قیمت :40 هزار تومان

30 هزار تومان + 25 اردبایت
در صورت عدم ارائه محتوا در ماه حداکثر 20 عکس
قیمت : 60 هزار تومان

40 هزار تومان + 50 اردبایت
در صورت عدم ارائه محتوا در ماه حداکثر 40 عکس
قیمت: 120 هزار تومان

80 هزار تومان + 100 اردبایت
در صورت ارائه محتوا سه ماهه حد اکثر 60 عکس
قیمت: 60 هزار تومان

40 هزار تومان + 50 اردبایت
در صورت ارائه محتوا سه ماهه حد اکثر 120 عکس
قیمت : 120 هزار تومان

80 هزار تومان + 100 اردبایت
در صورت عدم ارائه محتوا سه ماهه حداکثر 60 عکس
قیمت : 180 هزار تومان

130 هزار تومان + 125 اردبایت
در صورت عدم ارائه محتوا سه ماهه حداکثر 120 عکس
قیمت : 360 هزار تومان

300 هزار تومان + 150 اردبایت
یک ماهه روزی یک پست+چند استوری[بدون تولید محتوا]
قیمت : 100 هزار تومان

70 هزار تومان + 75 اردبایت
روزی یک پست + چند استوری + درج لوگو و قاب برای محتوای ارائه شده
قیمت : 130 هزار تومان

100 هزار تومان + 75 اردبایت
یک ماهه روزی یک پست+چند استوری+تولید محتوا
قیمت: 190 هزار تومان

140 هزار تومان + 130 اردبایت
تولید قاب ساده
قیمت: 7 هزار تومان

5 هزار تومان + 5 اردبایت
تولید قاب متناسب با محصول
قیمت : 10 هزار تومان

7 هزار تومان + 8 اردبایت