خدمات حقوقی

اطلاعات تماس:


آدرس اینستاگرام:  dadgar_law


ارائه خدمات حضوری تهران و تلفنی سراسر کشور


کد ارائه دهنده : ard000148قبول دعاوی در امور حقوقی ؛ کیفری ؛ ثبتی و خانواده
قیمت: هر ساعت مشاوره 150 هزار تومان

100,000 تومان + 150 اردبایت